català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Guia didàctica de l'activitat Estalvi energètic

Aplicació, ús i consum d'energia al nostre entorn

SUMARI

 • Calendari
 • Material
 • Animació Telemàtica
 • Abans de res...
 • Simulació interactiva: Estalvi energètic:
  1. Objectius
  2. Procediments
 • La campanya
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Xarxa 2.0: Post
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Idiomes
 • Imatges
 • Concurs

Calendari

Es podrà accedir a l'activitat a partir del 2 de novembre de 2011. Cada grup-classe es podrà organitzar el calendari com millor li convingui. És important lliurar el post abans del 27 abril de 2012 si es vol participar en el concurs.


Material

 • Continguts textuals
 • Simulacions interactives
 • Activitats
 • Il·lustracions
 • Documentació complementària sobre el gas natural
 • Banc d'imatges

Animació telemàtica

Els alumnes estaran guiats en tot moment per tutors virtuals. En aquest cas, tenint en compte que l'activitat es mou entorn d'una publicació online, un bloc, el tutor virtual serà l'editora Margarita Torres.

L'adreça de correu electrònic de la Margarita és:
auladeenergia@gasnaturalfenosa.com (Editora)

De tota manera, l'autèntica vida i ritme de l'activitat serà la que els alumnes donin a la Xarxa 2.0. A més de l'espai on trobaran el bloc per penjar els treballs, també és un entorn que compartiran amb tots els centres que s'hagin inscrit a la mateixa activitat. Quan accedeixin a la Xarxa 2.0, el primer que apareixerà és l'apartat Moviment. Es tracta d'un mur on es mostra l'activitat que hi ha hagut al web de l'activitat. Si un grup ha penjat un post nou al bloc comú, apareixerà reflectit. També es mostraran els estats que escriguin els centres. Si algú vol compartir un vídeo o un article que li ha agradat molt, només ha de penjar-lo. Un grup pot explicar que són festes al seu poble o que han anat d'excursió. La dinàmica és la mateixa que la de les més conegudes comunitats virtuals que hi ha actualment a Internet.


Abans de res...

Proposem que els alumnes treballin en parelles o en grups de tres. Des de l'àrea d'administració, www.auladeenergia.com/profesor, el docent pot obrir tants grups de treball com vulgui.

A la Xarxa 2.0, els grups donats d'alta es podran presentar als altres a través de l'apartat Perfil. En aquest espai podran penjar informació sobre ells i canviar el nom d'usuari amb el qual volen que se’ls conegui a la Xarxa. De vegades, al docent li pot interessar etiquetar internament un grup com 2C, però, a la part pública, davant els altres, és més pràctic presentar-se amb el nom del centre o un altre amb el qual els alumnes se sentin més còmodes i representats.

En el cas que el docent prefereixi crear un grup únic amb tots els alumnes, dos o tres representants de la classe poden ser els encarregats de redactar i donar un toc personal a la presentació.


Activitat Estalvi energètic

Objectius

 • Analitzar com els factors climàtics i de construcció afecten la temperatura interior d'un recinte (centre escolar).
 • Reflexionar sobre la possibilitat d'estalviar energia a partir de determinades decisions constructives.
 • Potenciar la comparació i l'anàlisi.
 • Incentivar l'ús de les TIC per treballar conceptes complexos.

Procediments

Simulació dividida en fases o apartats on els alumnes analitzen, comparen i decideixen sobre diferents factors que intervenen en la temperatura interior d'un edifici, en aquest cas, un centre escolar.

A partir d'aquí, proposem que els alumnes treballin davant l'ordinador per parelles o en grups de tres. Fent un clic a l'enllaç d'"Estalvi energètic" se'ls obrirà una finestra nova amb l'activitat. A través d'un sistema de pestanyes i de les instruccions, els alumnes es podran moure per la simulació i fer els exercicis. Cadascuna de les seccions en què es divideix aquesta part de l'activitat conté un apartat amb les instruccions, un espai que convida a la reflexió i uns marcadors amb continguts que es poden fer visibles o tancar-se fent un clic al títol de l'element (les pestanyes laterals).

Seguint un ordre, els alumnes faran un recorregut pels elements que intervenen en l'escalfament d'un edifici. Els passos a seguir estan indicats i suggerim al docent que els animi a provar i experimentar amb les diferents opcions. En aquest cas, se'ls planteja com a objectiu assolir una temperatura de confort (21ºC) a l'interior d'un recinte escolar intentant estalviar la major energia possible.


Zona climàtica

Un dels primers factors que determinen la temperatura d'un recinte és la seva ubicació geogràfica. Per tant, s'indica als alumnes que situïn el centre escolar on treballaran en una de les àrees marcades al mapamundi de la simulació. Per tant, amb aquesta elecció estaran determinant el clima i, en conseqüència, el termòmetre de la pantalla variarà.

Ja que estem parlant d'escalfar un recinte, s'ha partit de les temperatures mínimes a què s'arriba a l'hivern, encara que les estacions d'un hemisferi a un altre no coincideixin.

Una vegada els alumnes han pres una decisió, fan un clic a la pestanya d'"orientació".


Orientació

En aquest apartat, es proposa que analitzin la importància del sol com a font energètica. Els alumnes han d'orientar el seu edifici respecte al sol. A partir d'aquest exercici, s'anima els alumnes perquè reflexionin sobre la importància de l'orientació i l'exposició d'un edifici al sol. Per fer-ho, poden moure el centre tantes vegades com vulguin a la simulació. A més, a la pestanya de "reflexió", se'ls plantejaran una sèrie de qüestions perquè no passin per alt aquests conceptes.

Una vegada els alumnes han pres una decisió, fan un clic a la pestanya de "construcció".


Construcció

Un cop situat i orientat el centre, és el moment d'estudiar alguns dels factors arquitectònics que intervenen directament en l'estalvi energètic dintre del centre escolar. En aquest cas, els alumnes es trobaran amb un marcador nou, el d'aïllament. D'aquesta manera, poden veure la relació que s'estableix entre aquest factor i el de l'energia necessària. Perquè vegin la importància d'aquest apartat i el puguin relacionar amb tot el que s'ha treballat fins al moment, se'ls proposa que recordin i analitzin les construccions que els nostres avantpassats van edificar a la seva zona geogràfica. Cap a on miren les construccions, com són els murs, on estan situades les finestres.

Amb aquesta última elecció, s'acaba una primera part de l'activitat. Per continuar, han de fer un clic al botó de "continuar".


Instal·lacions

En aquest punt, els alumnes hauran de decidir quin sistema de calefacció instal·len al seu centre. Perquè puguin valorar i comparar la seva elecció, als marcadors habituals fins ara se n'han afegit un que indica el consum en kw/h i un altre que se centra en els índexs de contaminació. Seria important que reflexionessin sobre la importància que tenen les etapes anteriors de l'activitat en aquest apartat.

Una vegada els alumnes han pres les decisions respecte al seu centre escolar i han fet l'últim clic a "instal·lar" (poden instal·lar tantes vegades com vulguin els tres sistemes de calefacció que se'ls proposen), se'ls activa l'opció de "continuar". Si continuen, es trobaran una fitxa amb totes les decisions que s'han pres.

Suggerim que els alumnes les imprimeixin per grups per poder treballar els resultats a classe. A l'aula, i guiats pel professor/a, poden posar en comú els resultats i analitzar per què han pres les decisions. Un responsable pot anotar a la pissarra, seguint l'estructura de la fitxa, les opcions de cada grup. D'aquesta manera, serà més fàcil comparar els exercicis i potenciar el debat. El professor/a pot plantejar algunes preguntes a la classe:

 • ¿En quin moment ha aparegut el marcador de contaminació?
 • ¿En quins aspectes treballats fins al moment penseu que es pot aprofitar/estalviar energia?

La campanya

Objectius

 • Reflexionar sobre el paper actiu de l'individu en el consum/estalvi d'energia.
 • Pensar en la capacitat que els alumnes tenen de portar a terme accions de més o menys abast.
 • Potenciar la creativitat.

Procediments

Fins ara els alumnes han analitzat alguns dels factors que intervenen en l'escalfament d'un recinte i que suposen un consum i/o estalvi d'energia. Encara que per estudiar-los els alumnes han estat encarregats de prendre decisions, al món real tenen poca influència a l'hora de triar com es construeix el seu centre escolar o cap a on ha d'estar orientat. Per aquest motiu, en aquesta segona fase de l'activitat es proposa als alumnes que reflexionin sobre el paper actiu que exerceixen en l'estalvi energètic. Partint de la pregunta "què podem fer per estalviar energia al nostre centre escolar?", es pot obrir un torn de paraula a l'aula perquè els alumnes elaborin una llista sobre les accions que depenen directament d'ells. El professor/a pot obrir la pluja d'idees aportant algunes propostes. Per exemple: tancar la llum de la classe quan sortim al pati, apagar els ordinadors quan ja no hi ha ningú a l'aula d'informàtica, etc.

Un voluntari/a pot anotar totes les idees a la pissarra. Ara que a classe han reflexionat sobre el que com individus poden fer, ha arribat el moment de fer que el seu debat arribi a la resta de companys/es del centre.

Així doncs, una vegada acabada la llista, els alumnes es poden agrupar en equips de 3 a 5 alumnes. Cadascun d'ells ha de pensar una manera de dur a terme una campanya sobre l'estalvi energètic per aplicar-la al centre escolar i que arribi a tots els seus companys/es. Es pot tractar de xerrades classe per classe acompanyades de petites representacions, o de la elaboració de cartells que es penjaran pel centre on es recordi tancar la llum, no malgastar l'aigua, etc. Perquè tots els grups treballin sobre els mateixos paràmetres, es recomana que en un full emplenin els apartats següents:


Nom de la campanya: ---------------------------------------------------------------

Objectius: -------------------------------------------------------------------------------

Descripció: -----------------------------------------------------------------------------

Materials i recursos necessaris: -------------------------------------------------


Han de ser capaços d'explicar a tota la classe, en un màxim de tres minuts, quina campanya han ideat, què volen comunicar, com la pensen portar a terme i per què pensen que els seus companys/es l'han de votar. Els grups poden acompanyar l'exposició amb dibuixos o altres recursos que pensin que puguin facilitar la comprensió dels seus companys/es. Una vegada s'han presentat totes les propostes, un voluntari/a pot escriure el nom de les propostes a la pissarra, i es fa una votació a mà alçada. Amb les dues campanyes més votades, es farà una segona votació, de la qual en sortirà triada una. Recomanem que es porti a terme la campanya escolar.


Xarxa 2.0: Post

Objectius

 • Donar a conèixer el treball fet.
 • Expressar per escrit els nostres coneixements: escriure per ser llegits.
 • Utilitzar recursos multimèdia.
 • Valorar el treball dels companys.

Procediments

Els/les alumnes donen a conèixer la seva campanya al bloc de l'activitat al qual accedeixen tots els participants.

A la Xarxa 2.0 trobaran un bloc comú per a tots els centres inscrits a l'activitat. En ell, hauran de penjar posts en els que expliquin la seva campanya. Poden penjar tantes entrades com vulguin. Per tant, podrien fer un seguiment del treball:

 • Presentació de la campanya que faran.
 • Preparant la campanya.
 • El resultat.

Un post permet posar text, imatge estàtica, enllaços, vídeos, so... Us animem a buscar la millor manera de presentar els continguts.

Us recomanem que abans de publicar el post al bloc de la Xarxa 2.0 de la qual formen part, els/les alumnes presentin un document amb el treball realitzat al professor perquè el corregeixi. És molt important que l'alumnat sigui conscient que ha de ser rigorós en el tractament de la informació. Dins la Xarxa 2.0 els alumnes podran accedir a un editor que els permetrà copiar el text, afegir enllaços, vídeos de Youtube o Vimeo, etc.

Una vegada finalitzat i publicat el post, els alumnes podran llegir els dels seus companys ja que quedaran visibles al bloc. En el cas que algun grup de redacció no quedi satisfet amb el resultat del seu post, sempre pot modificar-lo.

És recomanable que els alumnes llegeixin els post dels altres centres participants, facin preguntes i comentaris. Ja que poden publicar tants post com vulguin, poden generar de nous a partir dels continguts presentats pels seus companys de xarxa.


Idiomes

En el moment de donar-se d'alta, el docent pot triar entre castellà, català i gallec. Aquesta elecció influirà en l'idioma en què es presentaran les activitats a l'alumnat. Cada grup-classe pot utilitzar la llengua que vulgui per redactar els seus post. De fet, us animem a fer-ho. De tota manera, com que s’ha de posar en comú els treballs entre els centres, potser us interessi afegir una traducció o explicació en una altra de les llengües, especialment, el castellà.


Imatges

Al web de l'activitat, els alumnes trobaran un banc d'imatges que poden usar per il·lustrar els articles. En cas que triïn una fotografia que no estigui en aquest banc, el professor/a haurà d'escriure a: auladeenergia@gasnaturalfenosa.com indicant que autoritza la seva publicació al web. S'entén que qualsevol imatge del perfil o en la Xarxa 2.0 en general ha estat validada pel docent responsable. El centre es fa responsable dels permisos de les imatges on apareixen menors.


Concurs

Se celebrarà un concurs entre tots els centres que hagin publicat com a mínim un post abans del 27 d'abril de 2012 a alguna de les activitats de l'Aula d'energia durant el curs 2011 - 2012. S'establirà un premi especial de desè aniversari per al millor grup-classe 2.0 en cadascuna de les següents categories:

 • 6è de Primària
 • 1r i 2n d'ESO
 • 3r i 4t d'ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat

S'analitzaran els continguts dels post publicats i la seva presentació. També es tindran en compte l'aprofitament de les eines multimèdia, la participació a la Xarxa 2.0, la interacció amb els altres centres i la contribució al bloc comú de l'activitat.