català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Guia didàctica de l'activitat Entre Dades

Estudi dels usos i hàbits davant del consum d'energia

SUMARI

 • Calendari
 • Animació telemàtica
 • Abans de res...
 • Fases
  • Fase 1: distribució dels formularis
  • Fase 2: obtenció de dades dels formularis A i B (B1 / B2 / B3 i B4).
  • Fase 3: fer les enquestes dels hàbits d’ús (formulari C). Introducció de les dades dels formularis al web
  • Fase 4: interrogació i explotació de la base de dades. Presentació al bloc de les conclusions.
  • Fase 5: publicació de l’article-conclusions (Xarxa 2.0: Post)
 • Idiomes
 • Imatges
 • Concurs

Calendari

Es podrà accedir a l'activitat a partir del 2 de novembre de 2011. Cada grup-classe es podrà organitzar el calendari com millor li convingui. És important lliurar el post abans del 27 abril de 2012 si es vol participar en el concurs.


Animació telemàtica

Els alumnes estaran guiats en tot moment per tutors virtuals. En aquest cas, tenint en compte que l'activitat es mou entorn d'una publicació online, un bloc, el tutor virtual serà l'editora Margarita Torres.

L'adreça de correu/e de la Margarita és:
auladeenergia@gasnaturalfenosa.com (Editora)

De tota manera, l'autèntica vida i ritme de l'activitat serà la que els alumnes donin a la Xarxa 2.0. A més de l'espai on trobaran el bloc per penjar els treballs, també és un entorn que compartiran amb tots els centres que s'hagin inscrit a la mateixa activitat. Quan accedeixin a la Xarxa 2.0, el primer que apareixerà és l'apartat Moviment. Es tracta d'un mur on es mostra l'activitat que hi ha hagut al web de l'activitat. Si un grup ha penjat un post nou al bloc comú, apareixerà reflectit. També es mostraran els estats que escriguin els centres. Si algú vol compartir un vídeo o un article que li ha agradat molt, només ha de penjar-lo. Un grup pot explicar que són festes al seu poble o que han anat d'excursió. La dinàmica és la mateixa que la de les més conegudes comunitats virtuals que hi ha actualment a Internet.


Abans de res...

Proposem que els alumnes treballin en parelles o en grups de tres. Des de l'àrea d'administració, www.auladeenergia.com/profesor, el docent pot obrir tants grups de treball com vulgui.
A la Xarxa 2.0, els grups donats d'alta es podran presentar als altres a través de l'apartat Perfil. En aquest espai podran penjar informació sobre ells i canviar el nom d'usuari amb el qual volen que se’ls conegui a la Xarxa. De vegades, al docent li pot interessar etiquetar internament un grup com 2C, però, a la part pública, davant els altres, és més pràctic presentar-se amb el nom del centre o un altre amb el qual els alumnes se sentin més còmodes i representats.
En el cas que el docent prefereixi crear un grup únic amb tots els alumnes, dos o tres representants de la classe poden ser els encarregats de redactar i donar un toc personal a la presentació.


Fase 1: distribució dels formularis

Presentació de l’activitat.
Impressió i distribució dels formularis.
Identificació de les variables a estudiar.

Material

 • Instruccions i informació sobre el treball a fer.
 • Formulari tipus A. Taula de temperatures.
 • Formulari tipus B.
 • Formulari tipus B1: informació sobre l’habitatge.
 • Formulari tipus B2: recollida de dades de consum de calefacció i ACS (Aigua Calenta Sanitària).
 • Formulari B3: recollida de dades sobre el consum i il·luminació.
 • Formulari B4: recollida de dades sobre el consum dels electrodomèstics.
 • Formulari tipus C: Enquesta d’hàbits d’ús de l’energia.
 • Documentació sobre la realització de les enquestes.
 • Documentació sobre l’estalvi energètic.

Objectius

 • Valorar l'ús de les energies en la vida quotidiana.
 • Repassar, ampliar i aplicar els coneixements sobre la realització d'enquestes i estudis estadístics.
 • Establir hipòtesis.

Procediments

Prèviament a la recollida de dades, proposem als alumnes que es familiaritzin amb la terminologia i les variables que hauran de treballar i entenguin per què s'han triat. Pot ser útil fer un sondeig a la classe per saber si els alumnes entenen totes les variables a estudiar. Per exemple:

 • Reductor de cabal: mecanisme que, enroscat a l’aixeta, redueix la quantitat d'aigua gràcies al seu efecte airejador.
 • Habitatge unifamiliar: edifici en què viu una sola família o grup de persones, per exemple, una casa al camp o poble.
 • Habitatge plurifamiliar: edifici en què viu més d'una família o grup de persones, per exemple un bloc de pisos a la ciutat.
 • Termòstat: regulador que permet tenir sensiblement estable la temperatura de l'interior d'un recinte.

A partir dels formularis de preguntes amb els quals hauran de treballar, i tenint en compte la documentació facilitada sobre la realització d'enquestes, es tracta que identifiquin les variables, dedueixin per què han estat triades aquestes en concret i analitzin com han estat plantejades les preguntes.

Com pot afectar la temperatura en el consum d'energia? L'ús de quins aparells es pot veure afectat pel canvi de temperatura?

Quina tipologia d'habitatge hauria de gastar més energia? Per què?

Fins a quin punt pot ser important el grau d'aïllament d'un habitatge? Tenint en compte les variables a estudiar, quina combinació d'elements suposaria un grau d'aïllament major? Quina combinació, menys?

Cada alumne podria respondre una enquesta al mateix temps que es comenta en veu alta cadascuna de les preguntes.

Una vegada reconegudes les variables, estaria bé que establissin una sèrie d'hipòtesis dels factors que influeixen en el consum d'energia, tenint en compte també l'edat i el sexe dels usuaris. Es pot designar un alumne perquè s'encarregui d'escriure les teories proposades en la posada en comú i penjar-les a algun racó de la classe per poder comparar-les al final.

Després d'aquesta primera introducció, arriba el moment que els alumnes comencin a treballar amb els formularis.


Fase 2: obtenció de dades dels formularis A i B (B1 / B2 / B3 i B4)

Es fa el treball de camp.

Objectius
 • Fixar-se en el consum quotidià d'energia.
 • Posar èmfasi en el treball en equip.
 • Enquestar i obtenir dades.
 • Fomentar el treball actiu fora de l'aula.
 • Treballar amb rigor per prendre les dades regularment durant una setmana.

Procediments

Abans del treball de camp i la realització de les enquestes, cal triar la setmana en què es durà a terme l'estudi. És molt important que sigui una setmana en què les previsions de les temperatures siguin baixes, d'aquesta manera garantirem que es farà ús de la calefacció i les mesures aïllants es posaran a prova.

Obtenció de dades

Durant la setmana triada també haurà omplir el Formulari A temperatures, anotant les temperatures màxima i mínima registrades. Si es disposa d'una estació meteorològica es pot encarregar l'alumnat, si no, es poden consultar les dades publicades als diaris o als webs oficials. Com el resultat és el mateix per a tots, només es farà un per grup-classe.

Igualment, durant la mateixa setmana, l'alumnat haurà d'omplir els formularis B1 / B2 / B3 / B4 de casa seva. Si es vol, se’n poden omplir més, corresponents a altres habitatges com el dels seus avis, oncles, veïns, etc. Com més s’en facin, més fiables seran els resultats recollits, ja que la mostra serà més ampla.

Realització de les enquestes

Es poden fer tantes enquestes (Formulari C) com es vulgui. És molt important recollir les dades generals d'edat, sexe i lloc on viu l'enquestat ja que posteriorment ens serviran per establir comparatives.

Durant aquestes setmanes els alumnes es dedicaran a omplir tants formularis tipus A, B i C com els sigui possible. És important que el professor/a faci un seguiment per evitar que l'alumnat perdi l'interès o no faci la feina.


Fase 3: fer les enquestes dels hàbits d’ús (formulari C). Introducció de les dades dels formularis al web

Material

 • Formulari d'introducció de dades. Tipus A. Taula de temperatures.
 • Formulari tipus B.
 • Formulari tipus B1: informació sobre l'habitatge.
 • Formulari tipus B2: recollida de dades de consum de calefacció i ACS (Aigua Calenta Sanitària).
 • Formulari tipus B3: recollida de dades sobre el consum de llum.
 • Formulari tipus B4: recollida de dades sobre el consum i il·luminació.
 • Formulari d'introducció de dades. Tipus C. Enquesta d'hàbits d'utilització del gas. Els alumnes han d'introduir totes les enquestes que han fet a la base de dades online.

Objectius
 • Introduir dades essencials per poder treballar amb una base de dades.
 • Fomentar la importància del rigor en la introducció de dades, per no afectar el resultat global de l'activitat i el treball dels seus companys.

Procediments

Per completar correctament el procés, s'han d'emplenar:

 • Un únic formulari tipus A.
 • Tants formularis tipus B (B1 / B2 / B3 / B4) com hagin fet els alumnes (NO s'han de sumar els resultats i introduir-los en un sol formulari NI fer la mitjana de la classe).
 • Tantes enquestes tipus C com hagin fet els alumnes.

És important insistir a l'alumnat en la importància de ser molt rigorosos en la introducció de dades, per no afectar el treball dels seus companys quan consultin la base de dades.

Per a la introducció de la informació obtinguda a la base de dades, els alumnes poden organitzar-se en equips de dos on un dicta i l’altre introdueix la informació en els formularis online específics.

Abans de posar-se a analitzar les dades, els alumnes podrien debatre si ells modificarien alguna de les hipòtesis que van plantejar a l'inici de l'activitat o, per contra, el seu treball de camp encara els reafirma més en les seves teories.


Fase 4: interrogació i explotació de la base de dades. Presentació al bloc de les conclusions

Consulta de les bases de dades, lectura dels gràfics, anàlisi dels resultats.

Material
 • Base de dades online per a la interrogació de la informació que han introduït els alumnes. Aquesta base de dades permet la creació automàtica de gràfics.
 • Documentació sobre estil i redacció.

Els alumnes comencen la tasca d'organitzar, combinar i analitzar les dades. Per fer aquest treball disposen d'una base de dades online que podran interrogar.

Objectius
 • Treballar el procés d'anàlisi d'unes dades a partir de bases estadístiques.
 • Treure conclusions.
 • Fomentar la posada en comú.
 • Aprendre a expressar-se en públic.
Procediment

Es pot dividir la classe en grups de tres o cinc persones. Cada grup analitzaria un grup determinat de gràfics. Per facilitar la feina es poden imprimir els resultats. Cada grup haurà d'elaborar un resum de les conclusions a què ha arribat. Han de llegir els resultats que els donen els gràfics i preguntar-se què els diuen.

Els elements relacionats amb el grau d'aïllament s'han simplificat en una combinació que dóna com a resultat tres graus d'aïllament, baix, mitjà i alt. A la fitxa resum de cada habitatge apareix aquesta classificació així com una breu recomanació sobre quines poden ser les mesures a aplicar per millorar l'aïllament de l'habitatge. També disposarem de les dades de consum en kWh de l'habitatge durant la setmana d'estudi, el cost en € i les emissions de CO2 en kg.

Es planteja als alumnes algunes preguntes que els poden ajudar a donar una interpretació a la quantitat de dades amb què es trobaran.

Presentació oral de les conclusions dels grups de treball

Cada grup, partint del seu informe, farà una exposició oral sobre les dades treballades i les conclusions individuals a les quals ha arribat. Podria ser interessant penjar les gràfiques a la classe uns dies abans, perquè tots els alumnes les puguin conèixer.

Després de l'exposició oral, es tracta d'obrir un torn de participació per identificar els factors principals que incideixen en l'augment o disminució del consum d'energia, quins no depenen de nosaltres (el clima, la temperatura ...) i quins sí (l'aïllament, evitar malgastar l'aigua calenta ...), quins factors relacionats amb l'edat o el sexe tenen major incidència, etc.

D'aquesta reunió de treball, sortirà un resum final amb les conclusions.

Fase 5: publicación del artículo-conclusiones (Red 2.0)

Objectius
 • Elaborar i editar un article / post de conclusions.
 • Expressar per escrit els coneixements: escriure per ser llegits.
 • Utilitza recursos multimèdia.
 • Valorar el treball dels companys.

Procediments

Els alumnes elaboren, escriuen i editen un post.

Agrupats en equips de tres (si pot ser els mateixos que han fet la feina fins ara), els alumnes elaboraran un post amb les conclusions que han estat polint a la fase anterior. Aquest post (poden ser més d'un) formarà part d'un bloc al que donaran vida tots els centres inscrits a la mateixa activitat. Es tracta d'un projecte col·lectiu que pretén posar en comú els coneixements i treballs realitzats. Aquest bloc es trobarà a la Xarxa 2.0 de l'activitat.

Un post permet posar text, imatge estàtica, enllaços, vídeos, so... Us animem a buscar la millor manera de presentar els continguts.

Us recomanem que abans de publicar el post al bloc de la Xarxa 2.0 de la qual formen part, els / les alumnes presentin un document amb el treball realitzat al professor perquè el corregeixi. És molt important que l'alumnat sigui conscient que ha de ser rigorós en el tractament de la informació. Dins de la Xarxa 2.0 els alumnes podran accedir a un editor que els permetrà copiar el text, afegir enllaços, vídeos de Youtube o Vimeo, etc.

Una vegada finalitzat i publicat el post, els alumnes podran llegir els dels seus companys ja que quedaran visibles al bloc. En el cas que algun grup de redacció no quedi satisfet amb el resultat del seu post, sempre pot modificar-lo.

És recomanable que els alumnes llegeixin els post dels altres centres participants, facin preguntes i comentaris. Ja que poden publicar tants post com vulguin, poden generar de nous a partir dels continguts presentats pels seus companys de xarxa.


Idiomes

En el moment de donar-se d'alta, el docent pot triar entre castellà, català i gallec. Aquesta elecció influirà en l'idioma en què es presentaran les activitats a l'alumnat. Cada grup-classe pot utilitzar la llengua que vulgui per redactar els seus post. De fet, us animem a fer-ho. De tota manera, com que s’ha de posar en comú els treballs entre els centres, potser us interessi afegir una traducció o explicació en una altra de les llengües, especialment, el castellà.


Imatges

Al web de l'activitat, els alumnes trobaran un banc d'imatges que poden usar per il·lustrar els articles. En cas que triïn una fotografia que no estigui en aquest banc, el professor/a haurà d'escriure a: auladeenergia@gasnaturalfenosa.com indicant que autoritza la seva publicació al web. S'entén que qualsevol imatge del perfil o en la Xarxa 2.0 en general ha estat validada pel docent responsable. El centre es fa responsable dels permisos de les imatges on apareixen menors.


Concurs

Se celebrarà un concurs entre tots els centres que hagin publicat com a mínim un post abans del 27 d'abril de 2012 a alguna de les activitats de l'Aula d'energia durant el curs 2011 - 2012. S'establirà un premi especial de desè aniversari per al millor grup-classe 2.0 en cadascuna de les següents categories:

 • 6è de Primària
 • 1r i 2n d'ESO
 • 3r i 4t d'ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat

S'analitzaran els continguts dels post publicats i la seva presentació. També es tindran en compte l'aprofitament de les eines multimèdia, la participació a la Xarxa 2.0, la interacció amb els altres centres i la contribució al bloc comú de l'activitat.